Решения
Кирила
Система за е-Фактури
Project Application Form
Имотен Регистър
Real Estate Cadaster Serbia
Интеграция с Мтел

Външни системи и кредитна история

Ипотечни и жилищни кредити - ДСК

SharePoint - Булбанк
Система за е-Фактури

Съвременният бизнес се нуждае от бърз и сигурен обмен на информация със своите клиенти. Системата за електронни фактури предлага решение на фирми, опериращи с огромен поток фактури и многобройни клиенти. Чрез интеграция с вътрешната система на потребителя се генерират автоматично фактури. С помощта на административен модул, лесно се управляват данните и извеждат справки за статуса на фактурите за всеки получател и желан период. От друга страна клиентският модул дава бърз и лесен онлайн достъп до фактури по всяко време. Наличието на имейл нотификации, спестява време и намалява до минимум възможността за пропуски. Системата за електронни фактури е съвременна технология, която спестява както време, така и консумативи, изразходвани за хартиените носители.

Организации, използващи реално системата за електронни фактури, са ОМВ България и БиЕмДжи ООД.

Системата за електронни фактури съдържа два основни модула – административен и клиентски.

Административният модул позволява поддържане на база данни с информация за клиентите. Чрез различните филтри и справки се постига бързо и лесно проследяване на фактурите за клиенти, както и техния статус - например дали фактурата е получена, неполучена, изтеглена.Администраторът има възможност да направи импорт както на фактури, така и на организации, което спестява време за ръчно въвеждане и намалява риска от технически грешки.Клиентският модул дава достъп на потребители до профил на организация, от където могат да намират и теглят издадените им фактури.
Използвани технологии:
  • SQL Server 2005
  • Microsoft Internet Information Services 6.0
  • Windows Server 2003
  • NET Framework 4.0
  • Microsoft Report Viewer 2010
   
  Copyright © 2010 Crossroad Ltd. Всички права запазени.