Поддръжка

Софтуерната поддръжка покрива всички текущи функционалности на софтуера, както и всички бъдещи такива, интегрирани по време на периода на поддръжка. Екип от специалисти в нашата компания отстранява бъгове и реагира на проблеми на базата на назначени инциденти постъпили от клиента.

В обхвата на софтуерната поддръжка на нашите проекти и продукти изпълняваме различни дейности:

  • Корекция на потребителски грешки, които не могат да бъдат поправени чрез средствата на потребителския интерфейс
  • Настройки на приложението с цел увеличаване на неговата производителност, когато тя е нарушена до такава степен, че прави невъзможно използването на решението или съществени части от него
  • Периодично извършване на малки промени в софтуера, свързани с подобряване на работоспособността му, като за малки промени се считат всички промени, различни от промяна на функционалността, дизайна на потребителския интерфейс, архитектурата и софтуерната или хардуерната платформа на решението
  • Предоставяне на нови версии в рамките на внедрените и приети функционалности
  • Телефонни и имейл консултации за въпроси, свързани с функционалността на отделни софтуерни модули и приложението като цяло
  • Предварителни консултации относно необходимия обем от работа за внедряване на нова функционалност в решението, вероятното отражение на тази функционалност върху технологичните процеси и очаквания ефект от внедряването ѝ
  • Осигуряване на съвместимост и гарантиране на работоспособността на приложението с най-новите версии на системен и/или приложен софтуер, доставян от трети страни, с който тя се интегрира/интерфейсва и комуникира (Server OS, DB и др.)
  • Доставка на актуализации по сорс кода и на документацията, когато има направени промени
  • Други дейности по поддръжка, в зависимост от спецификите и изискванията на клиента